alt

Podobnie, jak fascynaci innych dyscyplin sportu, mamy możliwość przeznaczenia części płaconego podatku na rzecz rozwoju swojego hobby.

Przeznaczmy więc 1% swojego podatku na cele statutowe Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie. Przekonajmy do tego nasze rodziny i znajomych.

ARwP uzyskał bowiem w 2013 roku status Organizacji Pożytku Publicznego.


Niezbędne dane do deklaracji:
KRS: 000 029 42 05
(Stowarzyszenie „AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE”)

Przekazujemy kwotę, która nie może przekroczyć 1% (podatku należnego).
W rubryce o nazwie: "Cel szczegółowy 1%" wpiszcie: "Lotniowe Centrum Lotów Holowanych".


Dla osób zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami - załączniki przygotowane przez ARwP, m.in. cele Stowarzyszenia ARwP oraz wskazówki, jak wypełniać deklaracje PIT.

Załącznik 1. (Informacje nt. wypełniania różnego rodzaju deklaracji PIT (36, 36L, 37, 38, 39, 28))

Plik załącznika:
1%_podatku_dla_Aeroklubu.pdf
Wielkość pliku: 764 KB

Załącznik 2. (Informacje nt. Organizacji Pożytku Publicznego (OPP))

Plik załącznika:
Organizacja_Pozytku_Publicznego_OPP.pdf
Wielkość pliku: 170 KB

Załącznik 3. (Wzór wypełnienia PIT-37)

PIT37-str3.jpg

Cele Stowarzyszenia ARwP:
"Celem Stowarzyszenia jest:
1.   Propagowanie i rozwijanie lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sportów lotniczych mikrolotowych;
2.   Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie;
3.   Przygotowywanie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich;
4.   Organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem, turystyką lotniczą i krajoznawstwem;
5.   Wspieranie inicjatyw szkolenia i działalności lotniczej wśród dzieci i młodzieży;
6.   Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7.   Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i innych służących wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
8.   Integracja sympatyków lotnictwa;
9.   Propagowanie modelarstwa lotniczego wśród dzieci i młodzieży;
10.  Nawiązywanie i utrzymania kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami  lotniczymi w Polsce i innych krajach;
11.  Umacnianie pozycji regionu, wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego oraz współpracy międzynarodowej a także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
12.  Działanie na rzecz wychowania poprzez trzeźwość, sport, rekreację, edukację oraz kulturę;
13.  Podtrzymywanie i upowszechnianie lotniczej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14.  Popieranie inicjatyw służących ochronie środowiska;
15.  Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
16.  Promocja i organizacja wolontariatu;
17.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym."

alt