zdjeciaZ przyjemnością informujemy, że również i w tym roku mamy - jako lotniarze i sympatycy lotniarstwa - możliwość przeznaczenia części płaconego podatku na rzecz rozwoju naszego hobby.

Przeznaczmy więc 1% podatku na cele statutowe Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie. 
Przekonajmy do tego nasze rodziny i znajomych.

 

ARwP należy bowiem do wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.).
bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html Pozycja 6183.


Niezbędne dane do deklaracji podatkowej, aby „przekierować” 1% podatku z Budżetu Państwa do ARwP:
KRS: 000 029 42 05 
(Stowarzyszenie „AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE”)

Przekazujemy kwotę, która nie może przekroczyć 1% (podatku należnego, wykazanego w stosownej rubryce deklaracji podatkowej za 2017 r., którą wypełniamy).
W rubryce o nazwie: "Cel szczegółowy 1%" wpiszcie swoje preferencje: "Lotniarstwo" lub "Motolotniarstwo" itp. Nie jest to konieczne, ponieważ pozostawienie niewypełnionej rubryki i tak oznacza, że ARwP przeznaczy środki na cele statutowe.
I to właściwie wszystko, ponieważ kolejna rubryka „Wyrażam Zgodę” nie musi być zakreślona (jest to jedynie zgoda na przekazanie przez Urząd Skarbowy do ARwP danych osobowych i kwoty przekazanego podatku).

Pamiętajmy, że przekazany 1% podatku jest wydatkowany zgodnie z celami określonymi statutem ARwP. 
Poprzednio otrzymane środki zostały zainwestowane w infrastrukturę lotniczą, dzięki czemu bezpieczeństwo i komfort latania w Pińczowie już się znacznie poprawiły. Pisaliśmy o tym na forum.
Jak zwykle jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w zakresie infrastruktury, i dlatego liczy się każda złotówka z 1%.

==============================

Przykład z deklaracji PIT-37 z poprzednich lat:
zdjecia


Cele Stowarzyszenia ARwP:
"Celem Stowarzyszenia jest:
1.   Propagowanie i rozwijanie lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sportów lotniczych mikrolotowych;
2.   Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie;
3.   Przygotowywanie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich;
4.   Organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem, turystyką lotniczą i krajoznawstwem;
5.   Wspieranie inicjatyw szkolenia i działalności lotniczej wśród dzieci i młodzieży;
6.   Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7.   Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i innych służących wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
8.   Integracja sympatyków lotnictwa;
9.   Propagowanie modelarstwa lotniczego wśród dzieci i młodzieży;
10.  Nawiązywanie i utrzymania kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami  lotniczymi w Polsce i innych krajach;
11.  Umacnianie pozycji regionu, wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego oraz współpracy międzynarodowej a także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
12.  Działanie na rzecz wychowania poprzez trzeźwość, sport, rekreację, edukację oraz kulturę;
13.  Podtrzymywanie i upowszechnianie lotniczej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14.  Popieranie inicjatyw służących ochronie środowiska;
15.  Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
16.  Promocja i organizacja wolontariatu;
17.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym."


zdjecia
grafika by mrozulka