zdjeciaDrodzy lotniarze, motolotniarze i sympatycy - w imieniu Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie dziękuję za ofiarność w ubiegłych latach - to dzięki Wam można w Aeroklubie m.in. polatać na aeroklubowej motolotni, a w bieżącym roku .... może nawet na Dragonfly - samolocie kat. UL.
Przeznaczmy części płaconego podatku na rzecz rozwoju naszego hobby !

W tym celu wystarczy uzupełnić odpowiedni KRS w rubryce poświęconej 1% z podatku dochodowego na cele organizacji pożytku publicznego (np. w usłudze  e-PIT), jaką jest Stowarzyszenie Aeroklub Regionalny w Pińczowie (ARwP). Szczegóły poniżej.

 

 

ARwP ponownie znalazł się na wykazie organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020.
https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/   Pozycja 5541.


UWAGA

Podatnicy w tym roku dostają wypełnione PIT-y dzięki usłudze Twój e-PIT. Mogą je weryfikować i uzupełniać... a właściwie powinni. Jak nie zrobią nic, to 1% "przepadnie". Dla chętnych jest nadal możliwość wysłania do urzędu skarbowego PIT-a papierowego. Podobnie jak w ubiegłych latach emeryci i renciści mogą korzystać z PIT-OP. Tak w największym skrócie przedstawiają się zasady rozliczeń podatkowych w 2021 roku - za 2020 r


Niezbędne dane do deklaracji podatkowej, aby „przekierować” 1% podatku z Budżetu Państwa do ARwP:
KRS: 000 029 42 05 
(Stowarzyszenie „AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE”)

Przekazujemy kwotę, która nie może przekroczyć 1% (podatku należnego, wykazanego w stosownej rubryce deklaracji podatkowej za 2020 r., którą wypełniamy).
W rubryce o nazwie: "Cel szczegółowy 1%" wpiszcie swoje preferencje: "lotnie.pl", "lotniarstwo", "paralotniarstwo" lub "motolotniarstwo" itp. Nie jest to konieczne, ponieważ pozostawienie niewypełnionej rubryki i tak oznacza, że ARwP przeznaczy środki na cele statutowe (wyszczególnione w dalszej części artykułu).
I to właściwie wszystko, ponieważ kolejna rubryka „Wyrażam Zgodę” nie musi być zakreślona (jest to jedynie zgoda na przekazanie przez Urząd Skarbowy do ARwP danych osobowych i kwoty przekazanego podatku).

Pamiętajmy, że przekazany 1% podatku jest wydatkowany zgodnie z celami określonymi statutem ARwP. 
Poprzednio otrzymane środki nadal były inwestowane w infrastrukturę lotniczą, dzięki czemu bezpieczeństwo i komfort latania, jak i spędzania czasu w Aeroklubie, ponownie się poprawiły. Od 2019 r. Aeroklub skupia się coraz bardziej na wspieraniu latania jako takiego (meetingi, zawody, przeloty…), w tym zakupiono motolotnię, która ułatwi (w aspekcie kosztów a nie uprawnień i umiejętności :o) realizację marzeń o lataniu. Wyremontowano kompleksowo łazienki, wzmocniono pasy kolejnymi wywrotkami ziemi, wykonano masę drobniejszych napraw i poprawek. Jak zwykle jest jeszcze wiele do zrobienia, również w zakresie infrastruktury, i dlatego liczy się każda złotówka z 1%.

bartek
==============================

Cele Stowarzyszenia ARwP:
"Celem Stowarzyszenia jest:
1.   Propagowanie i rozwijanie lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sportów lotniczych mikrolotowych;
2.   Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie;
3.   Przygotowywanie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich;
4.   Organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem, turystyką lotniczą i krajoznawstwem;
5.   Wspieranie inicjatyw szkolenia i działalności lotniczej wśród dzieci i młodzieży;
6.   Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7.   Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i innych służących wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
8.   Integracja sympatyków lotnictwa;
9.   Propagowanie modelarstwa lotniczego wśród dzieci i młodzieży;
10.  Nawiązywanie i utrzymania kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami  lotniczymi w Polsce i innych krajach;
11.  Umacnianie pozycji regionu, wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego oraz współpracy międzynarodowej a także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
12.  Działanie na rzecz wychowania poprzez trzeźwość, sport, rekreację, edukację oraz kulturę;
13.  Podtrzymywanie i upowszechnianie lotniczej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14.  Popieranie inicjatyw służących ochronie środowiska;
15.  Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
16.  Promocja i organizacja wolontariatu;
17.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym."


zdjecia
grafika by mrozulka